Обяви » Мотивирано предложение за изменение на план за регулация с. Сирищник, общ. Ковачевци

План за регулация УПИ I с. Сирищник