Актуална тема » Прессъобщение

Програма за трансгранично
сътрудничество по ИПП България-Сърбия

Проект : „Мрежа за насърчаване на туристическо промотиране на културните и природни ресурси – Културен туризъм”

No: 2007 CB16IPO006-2009-1-109

по Договор № РД -02-29-203/28.07.11 г.

Община Ковачевци изпълнява проект „Мрежа за насърчаване на туристическо промотиране на културните и природни ресурси – Културен туризъм” CCI №2007 CB 16 IPO 006-2009-1-109,  финансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Сърбия. Водещ партньор по проекта е Община Самоков, а проектни партньори са Община Ковачевци – България и Община Димитровград – Сърбия. Общата стойност на проекта е 141 322,08 евро, а бюджета на Община Ковачевци е в размер на 35 917 евро. Продължителността на проекта е 15 месеца. В рамките на проекта ще бъде изработено проучване на културните и природни ресурси в областите Перник, Кюстендил и Видин. Подобно проучване ще се проведе паралелно и в общините Самоков и Димитровград – Сърбия. В резултат на проведените проучвания трите общини – партньори по проекта ще изберат местата и забележителностите с потенциал за привличане на туристи и те ще бъдат включени в Наръчник за алтернативен туризъм. Ще бъдат изработени и трансгранични туристически пакети с разнообразни обекти от висок туристически интерес. Тази информация ще бъде достъпна и онлайн на адрес http://www.culturaltourism-ipa.eu/portal. В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде проведено обучение за местните власти и частния сектор по въпросите на мениджмънт в туризма, стратегии за комуникация и съвременни средства за насърчаване на алтернативния туризъм, организиране на културни събития. Като финал на дейностите по проекта е провеждането на междукултурни фестивали с участници от трите общини, партньори по проекта.

Резултатите които ще постигнем с изпълнението на проекта са  :

- насърчаване трансграничното движение на хора и обмена на стоки и услуги в региона;

- повишаване  обществената информираност по отношение на устойчивото използване на ресурсите в региона;

- повишаване обществената информираност по отношение на продуктите и услугите в сферата на туризма;

Целевите групи са туристическият бизнес, жителите от двете страни  на територията на проекта, посетителите на трансграничния регион.

В рамките на проекта Община Ковачевци на 15 и 16 юни 2012 г. в центъра на село Ковачевци  организира Междукултурен фестивал с участието на фолклорни музикални и танцови състави от Община Самоков – България и Община Димитровград – Сърбия.

Нека заедно да се насладим на автентичната българска и сръбска народна музика и пъстротата и ритмите на една неповторима фолклорна магия!

Програма :

15 юни 2012 г.

I част 14:30 ч -17:00 ч – концерт на фолклорни състави  от община Самоков – България

16 юни 2012 година

ІІ част – 10:30 ч. – 13:00 ч. – концерт на фолклорни състави от община Димитровград – Сърбия

Настоящата публикация е изготвена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за транс – гранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ковачевци и по никакъв начин не отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на програмата.

Информация за контакт : тел. : + 359 889 747579,

e-mail – oba_kovachevtsi@abv.bg ,

www.culturaltourism-ipa.eu/portal

www.kovachevtsi.com

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006

Прессъобщение