Актуална тема »

Областният информационен център – Перник ще представи добри практики в Ковачевци

Екипът на Областния информационен център – Перник  (ОИЦ) ще посети Ковачевци, за да запознае обществеността с отворените към момента процедури по Оперативните програми. Всеки заинтересован да получи еврофинансиране, може да се запознае с насоките за кандидатстване и набора от необходими документи. С оглед обмена на информация ще бъдат споделени практики от вече приключили проекти, изпълнявани от бенефициенти в региона.

Срещата ще се проведе на 6 юли 2012 г. (петък) в Дом-паметник “Георги Димитров” от 10,00 часа. Експертите от ОИЦ очакват информационния ден да премине в дискусия, на която присъстващите да споделят успехи, постигнати от тях при използването на инструментите на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Форумът е отворен за посетители и представители на медиите.

ОИЦ-Перник е създаден по проект на Община Перник “Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, финансиран от Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Ваня Давидова – експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77

Anons_Kovachevci-_3.07._2012