Актуална тема » Прессъобщение

Процедурата за Енергийно обновяване на българските домове  предизвика интерес в ковачевци

На 06 юли 2012 г. в сградата на Дом-Паметник “Георги Димитров” в с. Ковачевци беше проведена информационна среща на тема: „Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП. Споделяне на добри практики.”

Г-н Жечо Жечев – външен за организацията лектор, представи актуалните към момента процедури по Оперативните програми, изпълнявани от Р България. Проектът “Енергийно обновяване на българските домове”, изпълняван от Дирекция “Жилищна политика” към МРРБ, финансиран по ОП “Регионално развитие”, предизвика голяма интерес сред присъстващите на срещата. Участниците задаваха активно въпроси, свързани с допустимост на мерките по обновяването на многофамилните жилища, начините за кандидатстване, основните етапи, през които трябва да се премине.  Присъстващите споделиха, че основен проблем за собствениците ще се окаже ограничения финансов ресурс на някои от тях, което ще доведе до невъзможност всички да се включат в обновяването на многофамилните жилища. Експертите от ОИЦ – Перник поясниха, че този фактор е отчетен и в процедурата е предвидена възможност за кредитиране на тези собственици, като за целта е избрана Коорперативна банка, която ще предоставя нисколихвени кредити с максимален срок на погасяване 10 години.

Друга дискутирана възможност за финансиране с евросредства бе схемата “Аз мога повече”. Тя дава възможност на заети лица да повишат своята квалификация чрез ключови компетентнции – чужди езици, компютърна грамотност, възможност за придобиване на умения за управление на моторно превозно средство и др. Повечето от зададените въпроси бяха в посока какви документи са необходими и къде трябва да бъдат подадени.

С оглед обмяната на информация, Ваня Давидова – експерт от ОИЦ – Перник, популяризира добри практики на вече приключили проекти, които са изпълнени на територията на област Перник.

ОИЦ-Перник е създаден по проект на Община Перник “Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00026-С0001, финансиран от Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Ваня Давидова – Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77

e-mail: oic_pernik@abv.bg

Прессъобщение-_Ковачевци-_6.07.2012