Актуална тема » Публична покана

Община Ковачевци публикува на страницата си публична покана за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Ремонт местни пътища 2012 г. – Община Ковачевци“. Поканата и документацията за участие могат да бъдат получени /изтеглени/ от официалната интернет страница на Община Ковачевци на адрес http://kovachevtsi.com/?page_id=223 , или получени на място в деловодството на Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден. Офертите ще бъдат разгледани и оценени на 27.07.2012 г. в 10.30 часа в сградата на Община Ковачевци от длъжностни лица, определени от Възложителя по чл.101г от Закона за обществените поръчки. Срок на валидност на поканата : 26/07/2012 г.