Актуална тема »

Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Радомир-Ковачевци-Земен“
Оперативен офис: гр.Радомир, област Перник, ул.“Батенберг“ №28
На основание Заповед №СМР-03/16.07.2012г. на  Изпълнителния директор на Сдружение“Радомир-Ковачевци-Земен“ и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти и  оценители по прилагане на Стратегия за местно развитие и за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен“ -прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.
ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА
ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ И ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ
СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
1.    Предмет на обявата: създаване на база данни от външни експерти и оценители, които подпомагат прилагането на Стратегия за местно развитие и които да бъдат включвани в  техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1 и 3 на ПРСП – 111, 121, 123, 311, 312, 313, 321, 322, 323,  и 331, залегнали в Стратегията на МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен“.
2.    Минимални и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:
2.1.    Да са физически лица.
2.2.    Да не са осъждани за престъпление по служба  с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
2.3.    Образование – висше (минимум бакалавърска степен);
2.4.     Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
2.4.1.    Област „Социални, стопански и правни науки“:
2.4.2.    Област „Природни науки , математика и информатика“:
2.4.3.    Област „Технически науки“:
2.4.4.    Област „Аграрни науки“;
2.4.5.    Област „Хуманитарни науки“:
2.5.    Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 години;
2.6.     Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо  Програмата за развитие на селските райони.
2.7.     Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони.
2.8.     Предимство дава притежаването на познания и опит в оценяване на проекти и програми:
„      участие в оценка на програма/и
„      участие в комисия за оценка на проекти.
„      да е консултирал документи на кандидати по мерките от ПРСР.
„      да е разработвал проекти.
3.    Допълнителни изисквания:
3.1.    Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
3.2.     Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;
3.3.     Компютърна грамотност – Word и Excel;
3.4.     Владеене на английски език-предимство.
3.5.    Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
4.    Не се допуска участието на лице, което:
4.1. Се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
4.2. Има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):
4.3. Не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
4.4. Е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица , с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
4.5. Участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.
4.6. Е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни експерти за консултиране на бенефициенти и на  външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:
5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;
5.2. Интервю.
6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
6.1. Заявление по образец.  (изтегли от тук)
6.2. Автобиография на български език по образец;  (изтегли от тук)
6.3.Фотокопие от документ за завършено  висше образование;
6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит):
6.5.Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);
6.6 Декларация (по образец).  (изтегли от тук)
Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала“ от кандидата.
7.Подаване на документи:
Документи се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик.
Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ „Радомир-Ковачевци-Земен“ – гр.Радомир 2400, област Перник, ул.“Батенберг“№ 28 в срок до 17.00ч. на 01 август 2012г.
С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю на 03.08.2012 г. от 11.00 часа в офиса на МИГ-а.
Всички одобрени оценители ще бъдат включени в списък от потенциални оценители, като с тях ще да бъдат сключени рамкови договори за срока на прилагане на СМР.
Изборът на оценители не гарантира възлагането на оценки на проекти в бъдеще.
Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница -  www.mig-radomir.com.