Актуална тема »

О Б Я В А

НА 24.08.2012г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред:

1.Полагане на клетва от избран на следващ в листата кандидат за общински съветник на мястото на избран общински съветник подал оставка.

2.Преразглеждане на Докладна записка относно: Проект за разделяне на земеделска земя №000128 пасище-мера с площ 72050 дка -общинска собственост с акт №128/2011 в землището на с.Чепино съгласно карта на възстановена собственост на два отделни имота и продажба на същия имот.

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

3. Докладна записка относно:Постъпили искания за предоставяне на земеделски  земи по чл.19 в землището на с.Светля,община Ковачевци с цел  възстановяването им на бившите собственици.

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

4. Докладна записка относно: Продажба на поземлени имоти с.Ковачевци,махала “Косачки рид” и мах.”Калайджийска” по плана на с.Ковачевци  § 4,УПИ ХVІІ ,кв.55 по плана на с.Ковачевци

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

5. Докладна записка относно: Продажба на имот “Общежитие”на три етажа със ЗП-333 кв.м. и РЗП-999 кв.м. и “ОУ” на два етажа със ЗП-570 кв.м. и РЗП-770 кв.м.находящи се в УПИ №164 кв.13 с площ 4580 кв.м. с.Сирищник,община Ковачевци.

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

6.Докладна записка относно:Постъпило Заявление от “МОБИЛТЕЛ”ЕАД за предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имат№055061,съгласно изискването на чл.30,ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

7. Докладната записка относно: Касовото изпълнение на бюджета на община Ковачевци към 30.06.2012 г.

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

8. Докладна записка относно:Кандидатстване с проект”Реконструкция на общински спортен комплекс в с.Ковачевци и изграждане на мини игрища за футбол в с.Калище,община Ковачевци по мярка 321.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

9.Докладна записка относно:Разрешение за удължено работно време на ЕТ”Емилия Делчева-7”

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

10. Докладна записка относно:Общинска програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на биогорива 2012-2018г.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

11.Докладна записка относно:Приемане на Наредба за определяне на местните данъци в община Ковачевци и приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ковачевци

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

12.Докладна записка относно :Актуализация на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци