Актуална тема »

О Б Я В А

НА 28.09.2012г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред:

На основание чл.23,ал.4,т.1от ЗМСМА и във връзка със Заповед №АК-7/10.09.2012 г. на Областен управител на област Перник Председателят на ОбС Ковачевци,област Перник свиква съвета на редовно  открито заседание на 28.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ковачевци при следния  проект за ДНЕВЕН РЕД:

1.Преразглеждане на Докладна записка относно: Продажба на имот “Общежитие”на три етажа със ЗП-333 кв.м. и РЗП-999 кв.м. и “ОУ” на два етажа със ЗП-570 кв.м. и РЗП-770 кв.м.находящи се в УПИ №164 кв.13 с площ 4580 кв.м. с.Сирищник,община Ковачевци.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

2.Отчет за дейността на Общински съвет –Ковачевци за периода от 03.11.2011 до 30.08.2012 г.

Докладва: Венцислав Тодоров-

Председател ОбС Ковачевци

3. Докладна записка относно:Промяна в състава на Постоянни комисии към ОбС

Докладва: Венцислав Тодоров-

Председател ОбС Ковачевци

4. Докладна записка относно: Незаконосъобразно получаване на суми за пътни разходи от служители от Общинска администрация –Ковачевци от 2011г. до настоящия момент.

Докладват: Емил Денков,Анна Цветкова и Ивайло Йорданов

Общински съветници

5. Докладна записка относно:Изграден резервоар за питейна вода в с.Ковачевци-махала “Ляшкова

Докладват: Емил Денков,Анна Цветкова и Ивайло Йорданов    – Общински съветници

6.Докладна записка относно:Молба с вх.№2199/17.08.2012 г. от Петър Стоянов Иванов от с.Светля

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

7. Докладна записка относно :Разрешаване на самостоятелни и слети паралелки в ОУ””Св.Св.Кирил и Методий”-с.Калище,с пълняемост под задължителния минимум,за учебната 2012/2013 година

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

8. Докладна записка относно:Кандидатстване с проектно предложение”Ограда и вертикална планировка на два Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора с деменция в с.Сирищник

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

9.Докладна записка относно:Вземане на решения за разпореждане с общинско имущество-сметосъбирачна машина”Шкода Европа” с рег.№РК8416АТ и лек автомобил”Фолксваген Пасат” с рег.№22 28АМ собственост на община Ковачевци

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

10. Докладна записка относно:Общо управление на два броя Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

11.Докладна записка относно:Приемане на Наредба за определяне на местните данъци в община Ковачевци и приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ковачевци

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

12.Докладна записка относно :Постъпило искане за предоставяне на земеделски земи по чл.19 в землището на с.Светля,община Ковачевци с цел възстановяване на бившите собственици

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

13.Докладна записка относно:Изплащане на процент от пътни разходи на пътуващ служител в Общинска администрация-Ковачевци

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

14.Докладна записка относно:Изменение и разпределение на бюджета във функция””Социално осигуряване,подпомагане и грижи”на община Ковачевци за 2012 г.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

15. Докладна записка относно:Актуализация на капиталовите разходи на община Ковачевци за 2012 г.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци