Актуална тема » Информационен ден в Ковачевци на Областния информационен център

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

Информационен ден в Ковачевци

На 25 октомври 2012 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Ковачевци, ще се проведе информационен ден, организиран от Областния информационен център – Перник (ОИЦ). Тема на срещата е “Изпълнение на оперативните програми за района. Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Споделяне на добри практики”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, неправителствени организации, образователни и общински институции и др.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Ваня Давидова

Експерт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77

e-mail: oic_pernik@abv.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен

център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,

Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

OIC-_Anons_Kovachevci-25.10