Актуална тема »

О Б Я В А

НА 02.11.2012г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе извънредно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване с проект “Център за работна сила”по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Докладва:Васил Станимиров-Кмет  на Община Ковачевци

2.Докладна записка относно:Промяна начина на трайно ползване на земеделски земи,собственост на Община Ковачевци

Докладва:Васил Станимиров-Кмет  на Община Ковачевци

3. Докладна записка относно : Определяне на представител на Община Ковачевци в извънредното Общото събрание на  акционерите на  Многопрофилна болница за активно лечение „ Рахила Ангелова” АД, град Перник

Докладва:Васил Станимиров-Кмет  на Община Ковачевци

4.Докладна записка относно: Кандидатстване с проект”Компетентна и ефективна държавна администрация”

Докладва: Васил Станимиров

Кмет  на Община Ковачевци

5.Докладна записка относно:Кандидатстване и съфинансиране по проект ”Подкрепа за активен и достоен живот”

Докладва:Васил Станимиров-Кмет  на Община Ковачевци

6.Докладна записка относно:  Стопанисване и управление на хижа „Джамен”.

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

7. Докладна записка относно:  Даване на съгласие за започване на процедура по отреждане на терен за нов гробищен парк в с.Сирищник,община Ковачевци

Докладва: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци