Актуална тема »

О Б Я В А

На основание чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 83 по Протокол № 10 и Решение № 126 по Протокол № 12  от заседания на Общински съвет – Ковачевци , проведени на 23.07.2012 год. и 28.09.2012 год., и моя Заповед № РД 308/16.10.2012 год.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи – частна общинска собственост:

1.ЛЕК АВТОМОБИЛ – МИКРОБУС – УАЗ 459 с регистрационен №РК 33 75 АР– шаси 30602350, двигател – ХТТ396206Р0209741 при първоначална цена 2 650.00 лева /две хиляди шестстотин и петдесет лева/

2. ЛЕК АВТОМОБИЛ – ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ с регистрационен №РК 22 28 АМ – шаси 2Е120950, двигател – WVWZZZ31ZNE149734 при първоначална цена 610.00 лева /шестстотин и десет лева/

3.АВТОМОБИЛ “ШКОДА – СМЕТОСЪБИРАЧ” – БОБР 12-1 с регистрационен № РК 84 16 АТ – шаси 0456, двигател – 3110679 при първоначална цена 4 080.00 /четири хиляди и осемдесет лева/

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.11.2012 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.11.2012г.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 100.00 лева /сто лева/ без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.11.2012 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.11.2012 г. в деловодството на Община Ковачевци.

При неявяване на купувачи за горепосочените движими вещи повторен търг ще се провежда всеки трети вторник от месеца до окончателната продажба на движимите вещи.

OBIAVA_TYRG_20.11.12