Актуална тема » ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кметът на Община Ковачевци, Васил Станимиров, подписа договор № 14/313/00185/19.11.2012 г. с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР). Предмет на договора е реализирането на проект с идентификационен № 14/313/00185 – „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Ковачевци чрез прилагане на информационни технологии”.

Общата цел на проекта е да бъде насърчен растежа на доходите и създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм.

Конкретната цел на проекта е популяризирането на местното културно и историческо наследство, както и на уникалните природни забележителности и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители. Чрез популяризиране на туристическия потенциал на общината  ще бъдат създадени предпоставки за  увеличаване потока от туристи, което от своя страна ще доведе до развитие на търговията и туризма и увеличаване доходите на местното население, както и подобряване качеството на живот.

Безспорен факт е, че в нашето високотехнологично съвремие един от най-добрите начини за популяризиране на даден район е чрез информационните технологии. Затова и важна част от туристическата стратегия на Община Ковачевци е стимулиране развитието на туризма с модерните технологии на 21 век. С реализирането на проекта Община Ковачевци ще популяризира своя потенциал сред по-широк кръг туристи.

В процеса на реализиране на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности :

  1. Закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване за пресъздаване на народни обичаи.
  2. Направа на HD филми пресъздаващи местното природно, културно и историческо наследство, озвучени на пет езика.
  3. Закупуване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание.
  4. Закупуване на специализирана техника – информационен киос /специализиран компютър предназначен за обществен достъп/, широкоформатен екран, посетителска работна стация, компютърно табло, сервизен компютър.
  5. Осигуряване на информираност за проекта.
  6. Управление на дейностите по проекта.

Помещението в което ще бъдат разположени информационните технологии, заема част от приземния етаж на двуетажната административна сграда на Община  Ковачевци.

Като резултат от проекта ще бъдат осигурени материали за по-пълно пресъздаване на народните обичаи в Ковачевско, чрез специализираната техника създадената аудио-визуална база ще бъде достъпна за широк кръг посетители и туристи, ще бъдат създадени 45 HD филма, с които ще се представя местното природно, културно и историческо наследство в общината.

С реализацията на проектното предложение ще се очерте ясен и оригинален туристически профил на община Ковачевци.

Срока по сключеният договор за извършване на инвестицията по посоченият проект е 12  месеца от датата на получаване от Община Ковачевци  на решението за съгласуване/отказ за съгласуване  на последната по време процедура за избор на изпълнител.

Стойността по сключеният договор е 324 010 лева без ДДС.

Информация за контакти:

Община Ковачевци, с.Ковачевци,  пк 2450

тел.: + 359 887933883

+ 359 889747579

+ 359 886747178

e- mail: oba_kovachevtsi_projects@abv.bg

Прессъобщение