Актуална тема »

Информационен ден в Ковачевци,

посветен на новия програмен период 2014 – 2020 г.

На 10 декември 2012 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Ковачевци, ще се проведе информационен ден, организиран от Областния информационен център – Перник (ОИЦ). Тема на срещата е „Основни документи и приоритети на новия програмен период 2014 – 2020 г. Споделяне на добри практики”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, неправителствени организации, образователни и общински институции и граждани.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Ваня Давидова

Експерт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77

e-mail: oic_pernik@abv.bg

ОИЦ-_Анонс_Ковачевци-_10.12