Актуална тема »

О Б Я В А

НА 13.12.2012г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка относно: Издаване и одобряване на запис на заповед от община Ковачевци в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане по договор№14/313/00185 от 19.11.2012 г. по мярка 313”Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.за Проект”Предоставяне на местното ,природно ,културно и историческо наследство на община Ковачевци ,област Перник чрез прилагане на информационни технологии”сключен между Община Ковачевци и ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Бойка Лозанова-

Гл.спец.”ПМР”

2.Докладна записка относно: Издаване и одобряване на запис на заповед от община Ковачевци в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/321/01369 от 27.11.2012 г.  по мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, сключен между Община Ковачевци и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Бойка Лозанова-

Гл.спец.”ПМР”

3. Докладна записка относно :Изменение на бюджета на община Ковачевци в дейност “В и К”

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Нели Иванова-

Директор “ФСД и Гл.счетоводител

4. Докладна записка относно: подписване на анекс за удължаване на срока на ползваната от Община Ковачевци кредитна линия –до 31.12.2013г.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Нели Иванова-

Директор “ФСД и Гл.счетоводител

5.Докладна записка относно:Освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически и юридически лица,собственици на земя и сгради на територията на община Ковачевци през 2013 г.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Ива Борисова-

В.Р.И.Д.Секретар

6. Докладна записка относно: Постъпила докладна записка от Цветанка Димитрова-Ст.спец.”ГРАО” за опрощаване сума за заплащане на ковчег на починало лице

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Ива Борисова-

В.Р.И.Д.Секретар

7. Докладна записка относно: Актуализация на списъка на пътуващи служители на Община Ковачевци

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Ива Борисова-

В.Р.И.Д.Секретар

8. Докладна записка относно:Актуализация на Капиталовите разходи на Община Ковачевци декември 2012 г.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:инж.Елена Комитова

Дир.д-я “ТСУ,А и КС”

9. Докладна записка относно:  Стопанисване и управление на хижа „Джамен”.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

10. Докладна записка относно: Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинска администрация- Ковачевци

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

11. Докладна записка относно:Предложение за промяна в структурата на Общинска администрация-Ковачевци

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Ива Борисова-

В.Р.И.Д.Секретар

12. Докладна записка относно:Отмяна на взето Решение на Общински съвет –Ковачевци по т.1 от дневния ред на проведеното на 26.08.2008 г.тържествено заседание/Протокол 13/

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Ива Борисова-

В.Р.И.Д.Секретар

13. Докладна записка относно:Становище за право на преминаване на подземно кабелно трасе през общински пътища

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

14.Докладна записка относно:Отмяна и прегласуване на Решения №83,89 и 90 от редовно заседание на ОбС-Ковачевци,проведено на 23.07.2012 г./Протокол№10/ по точка 6,12 и 13 от дневния ред по предложение на Районна прокуратура –гр.Радомир

Внася: Венцислав Тодоров-

Председател ОбС