Актуална тема »

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК ЗАВЪРШИ ЧЕТВЪРТИЯ ЦИКЪЛ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

На 10 декември 2012 г. в с. Ковачевци, бе проведен информационен ден, организиран от Областният информационен център – Перник. С тази среща завърши четвъртия цикъл посещения на общинските центрове от региона, посветен на популяризирането на новия програмен период 2014 – 2020 г.

Стоян Йотов – експерт Европейски фондове, представи основните документи и приоритети на следващия програмен период. „През новия програмен период ще има обща стратегическа рамка, която ще управлява всички европейски фондове чрез общи правила. Целта на новия регламент е да се намалят различията в нивата на развитие на различните региони. Имено на този принцип са формулирани двете основни цели на финансиране от Структурните и Кохезионния фонд – „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“.

Йотов подчерта и значението на Местните инициативни групи (МИГ). „През предстоящия програмен период 2014-2020 г. воденото от общностите местно развитие, по-познато като местно развитие в рамките на подхода Лидер в Програмата за развитие на селските райони, вече ще се подкрепя от всички фондове по новата Обща стратегическа рамка на еврофондовете. МИГ ще имат ключова роля за развитието на селските райони, в които попада и Ковачевци“. Подходът Лидер, може да играе важна роля за насърчаването на новаторски решения на стари и нови проблеми в селските райони и за изпробване на нови начини за задоволяване на нуждите на общностите в тези райони. Следователно хората с визия за развитие на региона трябва активно да се включат в процеса на създаване на Местна инициативна група и Стратегия за местно развитие.

На срещата беше расяснено още, че финансиране на проектни идеи може да се търси и чрез други финансови механизми на Европейското икономическо пространство. Например Норвежката програма, която стартира наскоро, обяви процедура за набиране на проектни предложения под мотото „Иновации в зелена индустрия“. По нея ще бъдат финансирани технологии, които в по-малка степен вредят на околната среда в сравнение с технологиите използвани днес.

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Ваня Давидова

Експерт „Комуникация, информация и логистика” тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77

e-mail: oic_pernik@abv.bg

Дата: 11.12.2012 г.

ОИЦ-_Прессъобщение_Ковачевци-10.12.