Актуална тема » Докладна записка от Кмета на Община Ковачевци до Общински съвет Ковачевци

Относно : Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Ковачевци. dokl.zapiska_promiana_naredba