Актуална тема »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :  „Доставка на  хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош” – шест обособени позиции

Пълната документация можете да намерите на
http://kovachevtsi.com/?page_id=223