Актуална тема » П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ЗА 2013 г.

Програма_общинска_собственост_2013