Актуална тема »

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Определяне на изпълнител/и на Доставка на техника и обзавеждане за Етнографски център „Сурвакари” с.Ковачевци, Изработване на звук и запис за Етнографски център „Сурвакари”, с.Ковачевци – 3 /три/ обособени позиции”

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 25.03.2013 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и и съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗА-ОТВАРЯНЕ-НА-ЦЕНОВИ-ОФЕРТИ-НА-УЧАСТНИЦИ-В-ОТКРИТА-ПРОЦЕДУРА