Актуална тема »

Общинският план за развитие на Община Ковачевци е основен документ, определящ стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на общината. Основополагащи при разработване на Плана за развитие на Общината са целите и принципите на политиката за социално и икономическо сближаване на ЕС, която е насочена към намаляване на регионалните различия. Съгласно чл. 158 от Договора за ЕС, Общността ще насърчава цялостното хармонично развитие на регионите чрез създаване и провеждане на действия, водещи до засилване на социалното и икономическото им сближаване. В частност, Общността си е поставила за цел да намали различията между равнищата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните райони, включително и на селските райони. Планът  за развитие на Община Ковачевци отчита целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд като основни инструменти за финансиране на дейностите в областта на регионалната политика, а така също целите и приоритетите на ключови документи на Общността като Стратегията от Лисабон и Стратегията от Гьотеборг. Планът за развитие на Община Ковачевци е актуален до края на 2013 г., когато изтича седем годишният период на действие. Основание за разработване на плана бяха разпоредбите на Закона за регионалното развитие, съгласно които общинския план определи целите и приоритетите за развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно законовите изисквания общинските планове са средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране.  За реализация на целите и приоритети определени в програмните и стратегически документи на общината, работихме последователно в областите на стратегическите мерки, при спазване принципите на откритост в управлението, ефективност, стабилност, последователност на предприеманите мерки. В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по приоритетите от Плана за развитие Община Ковачевци разработва проекти и програми за привличане на външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.

Подробна информация за реализираните от Община Ковачевци проекти можете да намерите тук Проекти в процес на реализация