Актуална тема » О Б Я В А


НА 05.04.2013 г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка относно:Утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места по регулация по плана на с.Ковачевци,община Ковачевци

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

2.Докладна записка относно: Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на  Плана за развитие на Община Ковачевци 2007 – 2013 през 2012  година.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Бойка Лозанова

Гл.спец.”ПМР”

3. Докладна записка относно : Проектно предложение „Активност сред природата за всички” с което ще кандидатства за финансиране по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група Радомир, Ковачевци и Земен, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Бойка Лозанова

Гл.спец.”ПМР”

4. Докладна записка относно: Проектно предложение „Разширение на площадно пространство, реконструкция на паркови елементи, озеленяване и детска площадка” с което ще кандидатства за финансиране по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група Радомир, Ковачевци и Земен, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци

Докладва:Бойка Лозанова

Гл.спец.”ПМР”

5. Докладна записка относно:Изложбена зала/Експозиционна зала  в с.Ковачевци

Внася: Васил Станимиров-

Кмет  на Община Ковачевци