Актуална тема »

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.4а, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година, както следва:

 

 

 

В ЧАСТ ІІ. Списък на обектите за приватизация за 2013год.  под буква Г/ се добавят следните имоти:

Буква Г/ Сгради склад, телчарник  и  Кантар-колесар находящи се в стопански двор с.Егълница.

 

В ЧАСТ ІІІ.

БУКВА “А”- списък на имоти общинска собственост, включени за продажба през 2013 год., под №11, 12, 13 се добавят следните имоти:

11.УПИ ХІV кв.54а по плана на с.Ковачевци.

12. ПИ № 077007 – ливада с.Косача с площ 3,773 кв.м

13. ПИ № 078006 – ливада с.Косача с площ 8,477 кв.м

 

БУКВА “Б” – списък на имоти с отстъпено право на строеж, включени за продажба през 2013 год. Под №4 се добавя следният имот:

4. УПИ ХVІ-723 кв.52 по плана на с.Ковачевци.