Без категория » СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

ЕКОПАЗАРИ ЕООД

ГР. ПЕРНИК

УЛ. КРАКРА № 24

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪРВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ – УПРАВИТЕЛ

 

Относно: констатирано незаконно строителство в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище, община Ковачевци, област Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

Във връзка с образувано производство за незаконно строителство по реда на ЗУТ, при извършена проверка на 22.04.2013 г. от служители на община Ковачевци в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище е констатиран незаконен строеж за което е съставен Констативен акт № 2/22.04.2013г.

Със съдържанието на акта може да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци

СЪОБЩЕНИЕ