Актуална тема » СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

ЕКОПАЗАРИ ЕООД

ГР. ПЕРНИК

УЛ. КРАКРА № 24

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪРВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ – УПРАВИТЕЛ

 

Относно: констатирано незаконно строителство в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище, община Ковачевци, област Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

При извършена проверка на 22.05.2013г. от служители на община Ковачевци в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана нас. Калище е констатиран незаконен строеж „ограда” по регулационната линия на пи ІІ – 155 и УПИ ІІІ – 158, кв. 9 по плана на с. Калище, за което е съставен Констативен акт № 3/22.05.2013г.

Със съдържанието на акта може да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци.

СЪОБЩЕНИЕограда