Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.4а, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПРОЕКТ ЗА: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година, както следва: В ЧАСТ І. “Очаквани приходи и разходи, свързани с управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост се променя както следва: Точка 1. очаквани приходи към 396 258 лева се прибавя сумата от 10 303 лева и общо очаквани приходи по точка 1. става 406 561 лева. Точка 2.Очаквани разходи към 9000 лева се прибавят 600 лева и общо очаквани разходи по точка 2. става 9600 лева за оценки на имоти, обяви и др. В ЧАСТ ІІ.”Списък на обектите за приватизация за 2013 год.” Буква А/ се променя по следния начин: -отпада Училищна сграда незавършена УПИ VІ кв.39 с.Сирищник , и в Буква А/ се записват нови обекти както следва: – сграда склад №1 със ЗП-237.5 кв.м. находяща се в парцел 12 масив 1 – сграда склад №2 със ЗП- 539 кв.м. находяща се в парцел 13 масив 1 – сграда телчарник със ЗП -550 кв.м. находяща се в парцел 8 масив 1 – сграда кантар – колесен със ЗП-31 кв.м. находяща се в парцел 14 масив 1 намиращи се в стопански двор с.Егълница, община Ковачевци Буква /Б/ се променя по следния начин: – отпадат бивши училищни имоти с. Егълница и с.Сирищник, като в Буква /Б/ се записват нови обекти както следва: – Сграда склад за зърно с площадка със ЗП-476 кв.м. находящ се в парцел №2 масив №1 – Навес/сеновал/ със ЗП- 715 кв.м. находящ се в парцел 7 масив 1 – Кантар със ЗП 30 кв.м. и навес със ЗП-40 кв.м. находящи се в парцел 6 масив 1 намиращи се в стопански двор с.Косача Буква /В/ отпада Сграда склад стопански двор с.Егълница Буква /Г/ отпадат Сгради склад, Телчарник и кантар –колесар стопански двор с.Егълница . В ЧАСТ ІІІ. БУКВА “А”- списък на имоти общинска собственост, включени за продажба през 2013 год., под №15, №16, №17,18,19 се добавят следните имоти: 15. ПИ с идентификатор № 053033- по КВС мест.”Радов дол” с.Косача с площ 12,811 кв.м. 16.ПИ с идентификатор №053020 – по КВС мест. “Иванова кория” с.Косача с площ 2,563 кв. 17. бивш училищен имот в с.Егълница, община Ковачевци, представляващ УПИ ІV кв.12 с площ 3 600 кв.м. и сграда на един етаж със ЗП-370 кв.м. 18.бивш училищен имот в с.Сирищник, община Ковачевци, представляващ УПИ с пл.№164 кв.13 с площ 4 580 кв.м. и масивни сгради – Училище със ЗП-570 кв.м. с РЗП-770 кв.м. и “Общежитие” със ЗП- 333.5 кв.м. с РЗП -999.15 кв.м. 19. Училищна сграда- монолитна със РЗП -2 106 кв.м. находяща се в УПИ VІ кв.39 с площ 3000 кв.м. по плана на с.Сирищник.