Актуална тема »

Община Ковачевци обявява публична покана по реда на  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка  /глава 8”а” от ЗОП/ с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне  на работен  проект за строеж: “Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”, изпълняван по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги ча населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие  на селските райони за периода 2007- 2013 година (обн.. ДВ бр. 72 от 15.08.2008г.),  Решение 955 от 16 ноември 2012г. на Министерски сьвет и на Заповед 03-РД/1643 от 21.11.2012г. от на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за одобрение на проект № 14/321/01369.

Номер на поканата в регистъра на обществените поръчки 9019070

Пълната документация можете да намерите на адрес :

http://kovachevtsi.com/?page_id=223