Актуална тема »

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Във връзка с чл.15, ал. 1,т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с Изх. № 08-00-318(8)/21.08.2013г. от РИОСВ – Перник относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка № ПЕ-14-ЕО/2013г. на  проект за ПУП – Парцеларен план за отчуждаване на част от ПИ 028015, землище на село Ковачевци, ЕКАТТЕ 37513, община Ковачевци, област Перник, с възложител Община Ковачевци, уведомявамeобществеността и всички заинтересовани лица, че  на 21.08.2013г. е издадено  Решение №ПЕ-14-ЕО/2013г. на РИОСВ – Перник, да не се извършва екологична  оценка на  проект за  ПУП- Парцеларен план  за отчуждаване на част от ПИ 028015, землище  на село Ковачевци.

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 26.08.2013г.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или Административен съд Перник в  14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.