Актуална тема »

 

 

О Б Я В А

 

            НА 12.09.2013 г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред

 

         

              1. Докладна записка относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ковачевци към 30.06.2013 г.

                           Внася: Васил Станимиров-

                           Кмет  на Община Ковачевци

           2.Докладна  записка  относно:  Изменение на бюджета на община Ковачевци за 2013 г.

                            Внася: Васил Станимиров-                                                  

                           Кмет  на Община Ковачевци

 

             

              3. Докладна записка относно: Отмяна на влязло в сила Решение № 208 от 21.06.2013 г. на основание чл. 99, т. 1 от АПК                   

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

 

 

              4.Докладна записка относно: Допълване на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2013 година”

 

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

 

              5.Докладна записка относно:Кандидатстване на  Община Ковачевци по проект „Екомаршрути „Чепински легенди“ финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.                    

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

                                

                                                                   

              6. Докладна записка относно: Кандидатстване на  Община Ковачевци по проект „Етнографски комплекс Лобош“   финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

       

             7. Докладна записка относно:Продажба на недвижими имоти чрез публичен  търг с тайно наддаване на недвижими имоти-частна общинска собственост,представляващи земеделска земя в землището на с.Косача

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

              

 

              8. Докладна записка относно: Продажба на земеделска земя –частна общинска собственост в землището на с.Косача

                                                                   

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

              9. Докладна записка относно: Вземане на решение за даване на съгласие за прокарване на трасе на подземно ел. захранване до ПИ 3.52 по КВС на землището на село Калище, ЕКАТТЕ 35434  и  учредяване на ограничено вещно право- право на прокарване  в полза на Вили Винченцов Аврамов през общински имот- имот № 3.1, НТП- полски път в землището на село Калище, ЕКАТТЕ 35434

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

                          

              10. Докладна записка относно: Съгласуване на позицията на Община Ковачевци  при провеждането  на Общосъбрание на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – град Перник за приемане на Регионален генерален план на В и К системите и съоръженията и съгласуване на бизнес плана на „В и К” ООД –  град  Перник

                          Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

              11. Докладна записка относно: Актуализация на списъка на пътуващите служители, работещи в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция -2 броя, село Сирищник  (ЦНСТВХД)

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

                         

              12. Докладна записка относно: Утвърждаване и дофинансиране на слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2013/2014 година.

                                                                  

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци

 

 

           13.Докладна записка относно: Кандидатстване с проект“Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ковачевци, с. Калище и с. Егълница, община Ковачевци” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените  места”по  Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г

                           Внася: Васил Станимиров-                                                                                                            

                           Кмет  на Община Ковачевци