Актуална тема »

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на общински сграден фонд – Хлебна къща” – с.Лобош, община Ковачевци”

 

Уважаеми участници,   

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 «Предлагана цена» ще се извърши на 10.10.2013 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник и съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки има право да присъства Ваш представител /законен представител на участника или упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно/, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.