Актуална тема »

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО

ЕКОПАЗАРИ ЕООД

ГР. ПЕРНИК

УЛ. КРАКРА № 24

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪРВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ – УПРАВИТЕЛ

 

Относно: констатирано незаконно строителство в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище, община Ковачевци, област Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

При извършена проверка на 23.09.2013г. от служители на община Ковачевци в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана нас. Калище е констатиран незаконно строителство „реконструкция и преустройство” на масивна сграда „Пивница”находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище, община Ковачевци, за което е съставен Констативен акт № 12/23.09.2013г.

Със съдържанието на акта може да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци.