Актуална тема »

ПОКАНА

 

за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Ковачевци за периода 2014-2020 г.

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 08.11.2013 г. (петък) от 11:00 часа в заседателна зала на Община Ковачевци ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Ковачевци за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо със  стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и с постигане на устойчиво развитие.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният „Проект на Общински план за развитие на Община Ковачевци 2014 – 2020 г.“, съдържащ следното:

  • Анализ на икономическото и социално развитие на  Община Ковачевци;
  • Целите и приоритетите за развитие на Община Ковачевци за периода 2014 – 2020 г.;
  • Индикативна финансова таблица;
  • Индикатори за наблюдение и оценка;
  • Наблюдение, актуализация и оценка на плана;
  • Програма за реализация

 

 

Проектът на Общинския план за развитие на Община Ковачевци за периода 2014 – 2020 г. е достъпен на интернет страницата на Община Ковачевци .

 

Проект на Общински план за развитие на Община Ковачевци 2014-2020 г.

Приложение 1Баланс на територията

Приложение 2 Показатели на нефинасовите предприятия

Приложение 3 Демографски данни

 

 

 

Общинска администрация Ковачевци Ви кани да вземете участие в общественото обсъждане на „Общински план за развитие на Община
Ковачевци  2014-2020 г.”.