Актуална тема »

 

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ,

КАСАЕЩА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

 

Областният информационен център – Перник организира информационна среща в с. Ковачевци, на тема: „Споделяне на добри практики. Актуална информация за подготовката на новия програмен период”.

На форума присъстваха представители на местната власт, неправителствени организации и граждани.

Екипът на ОИЦ – Перник представи третия вариант на Споразумение за партньорство, който в момента чака одобрение от Европейската комисия. Представени бяха и новите седем оперативни програми, приоритетните им оси, приблизителен бюджет, както и от кой европейски фонд ще получават финансиране. Най-голям финансов ресурс ще се предостави за проектни идеи, свързани с опазването на околната среда и пътищата. Общините отново ще разработват  проекти за повишаване на административния си капацитет и качеството на предоставяните услуги, за да компенсират недостига на бюджета си. Те, заедно с институциите в съдебната система, ще са основни бенефициенти на ОП „ Добро управление“. През новия програмен период има предвидени повече от половин милиард евро по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за повишаване качеството на образованието, както и подобряване на сградния фонд на училищата. Предвидени са средства за осигуряване на заетост и борба с безработицата, както и повишаване на квалификацията, за които мерки ще се грижи ОП „Развитие на човешките ресурси“. Представителите на бизнеса ще имат възможност да разработват проектни предложения за внедряване на иновации в предприятията, модернизиране на технологичния парк и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, които да получат европейско финансиране чрез  ОП „Иновации и конкурентноспособност“. За преодоляване на различията между отделните региони, на базата на интегрирани проекти ще се грижи ОП „Региони в растеж“.

 

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За повече информация:
Ваня Давидова – експерт „Комуникация, информация и логистика“
тел. 076/ 600 777; 0879/958033

28.10.2013 г.

OIC-_Presuobshtenie_Kovachevci-25.10