Актуална тема » Заповед за определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на община Ковачевци за 2014г.

Заповед_определяне_райони_сметосъбиране_2014