Актуална тема »

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.4а, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година, както следва:

 

В ЧАСТ І. “Очаквани приходи и разходи, свързани с управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост се променя както следва:

 Точка 1. очаквани приходи към  406 561 лева се прибавя  сумата от 300 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 406 861 лева.

Точка 2.Очаквани разходи към 9 600 лева се прибавят 120 лева и общо очаквани разходи по точка  2. става 9 720 лева за оценки на имоти, обяви и др.

В ЧАСТ ІІІ.

БУКВА “А”- списък на имоти общинска собственост, включени за продажба през 2013 год., точка  №18 се променя по следния начин:

18.бивш училищен имот в с.Сирищник, община Ковачевци, представляващ УПИ с пл.№164 кв.13 с площ 4 580  кв.м. и масивни сгради – Училище със ЗП-570 кв.м. и РЗП-770 кв.м.;  “Общежитие” със ЗП- 333.05 кв.м. като от него отпада ЗП – 120 кв.м. и остава – ЗП-213.05 кв.м. и РЗП – 879.15 кв.м

В ЧАСТ ІV. “За отдаване под наем”

Се  допълва както следва:

с.Сирищник   

Описание

1. Помещения в сградата на  “Общежитие”                                 120 кв.м.