Актуална тема »

 

Проект:     Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство – ХЛЯБ

 

На 23 април т.г.  започна изпълнението на проекта с водещ партньор Община Ковачевци. Партньори са Център за демокрация и развитие на Южна Сърбия
и Балканска агенция за устойчиво развитие България. Продължителността на дейностите е 12 месеца. Проектът предвижда принос към изпълнение на целите на програмата, чрез насърчаване на съвместни действия в подкрепа на трансграничното сътрудничество: културен обмен – групови обучения за приготвяне на хляб; събития за популяризирнае на културното наследство – Дни на хляба в България и Сърбия, насочени към подобряване на културните отношения между двете страни, насърчаване на обмена на опит, бъдещи общи дейности между младите хора и третата възраст; опазване и съвременно развитие на културните традиции – насърчаване на здравословен и устойчив начин на живот, създаване на културни мрежи за разпространение на информация и обучителни центрове за културен обмен – Хлебни къщи; изучаване на културно-историческото наследство в граничния район; популяризиране на културното наследство на региона – публикуване на Книжка за хляба; приобщаване на младите хора към местната култура чрез изкуство; създаване на положителна представа за културата и изкуството на съседната страна – модел на полезна и стабилна практика за сътрудничество; популяризиране на културния туристически продукт – изпичане на домашно приготвен хляб; създаване на информационна мрежа и стратегия за представяне на този продукт. Центровете ще насърчават социално-културното сътрудничество, а дейностите по проекта ще изграждат трансгранични мрежи, обучение по хлебопроизводство, художествени дейности, използване на е-ресурси, за повишаване на информираността на местните общности, за да се съобразяват с общите културни традиции в миналото и в днешно време; ще се подобри социално-културното и  устойчиво сътрудничество; подобряване на сближаването на населението, благосъстоянието и социалното включване чрез дейностите на културните центрове, събиране на местни рецепти за хляб, свързани с конкретни празници; обогатяване на туристическите продукти. Резултатите ще бъдат сближаване на хората от двете страни на границата чрез създаването на културни и социални връзки,  нови възможности за социално включване на младежта, жените, трета възраст, хора с увреждания; създадени и работещи две Хлебни къщи като културни центрове за обучение на целевата група, които обслужват цялата общност, както и изграждане в бъдеще на мрежа от Хлебни къщи в трансграничния регион, чрез включване на образователни институции, неправителствени организации и местни власти, разработване на Книжка за Хляба с културни традиции и рецепти за здравословен устойчив начин на живот; ресурсна платформа, свързана с европейското Движението на хляба; разработване на материали за обучение и методология на Хлебната къща;

Целеви групи са представители на общността - млади хора, студенти, жени, третата възраст, членове на неправителствени организации, работещи в областта на културата, представители на местните власти; читалища и библиотеки. 

На 16 и 17 декември в Хлебната къща в с.Лобош ще се проведе обучение по проекта, а на 18 декември – Ден на хляба.

 

Настоящата публикация е изготвена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за транс – гранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ковачевци и по никакъв начин не отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на програмата.

Информация за контакт : тел. : + 359 889 747579, 

e-mail – oba_kovachevtsi@abv.bg , 

 

 

 

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006