Актуална тема » Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци

dokladna_Naredba_budjet

 

Община Ковачевци обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци и изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг

Публичното обсъждане се обявява за срок от 10 януари до 23 януари включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: oba_kovachevtsi@abv.bgили в деловодството на

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОВАЧЕВЦИ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 С  проекта на Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци, сметките за средства от Европейския съюз, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

 

1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци:

Действащата към настоящия момент Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Ковачевци е приета от Общински съвет в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.

 С приемането на Закона за публичните финанси (обнародван в ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014 г.) се отменя Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци и  приемането на нова Наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба.

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци:

Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци, в съответствие с изискванията на Закон за публичните финанси, е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране, допълнително засилване на взаимодействието между законодателната, изпълнителната, съдебната власт и община Ковачевци за  провеждане на благоразумна фискална политика. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на Община Ковачевци, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.

При изготвяне проекта на наредбата е взето под внимание и уредено обособяването на отделни сметки за средства от Европейския съюз. В съответствие с икономическата логика и Закона за публичните финанси се въвежда понятието „разпоредител с бюджет”.

Уредени  са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.

По отношение на отчета на общинския бюджет е разширен обхватът на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в това число и информация за изпълнението на фискалните цели. Друга промяна, въведена с наредбата и съответстваща на закона е определянето на краен срок за приемането на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.

     3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.  

  4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци:

За прилагането на Наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

    Предлаганата нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци  са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. В тях са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните финанси.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци е публикуван на интернет страницата на Общината.

           

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет Ковачевци да приеме следните РЕШЕНИЯ:

 

            Общински съвет Ковачевци, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси,  при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

І. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ковачевци. (съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение).

ІІ. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Ковачевци, приета от Общински съвет Ковачевци.

ВНАСЯ:

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци