Актуална тема » П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ЗА 2014 г.

ПРОГРАМА_ОБЩИНСКА_СОБСТВЕНОСТ_2014