Актуална тема » Докладна записка относно:Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Ковачевци

Докладна_Наредба_такси_промяна_2014