Новини »

 

ЗВЕНО  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  ПРИ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ СЪОБЩАВА, ЧЕ:

 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2014 г. СЕ ЗАПЛАЩА НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ В СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ: ОТ 1 МАРТ ДО 30 ЮНИ И ДО 30 ОКТОМВРИ НА ГОДИНАТА, ЗА КОЯТО Е ДЪЛЖИМ.

НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ОТ 1 МАРТ ДО 30 АПРИЛ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА СЕ ПРАВИ ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОГАСЕНИ ПО БАНКОВ ПЪТ:

 

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД  клон РАДОМИР

BIC: IABGBGSF        IBAN: BG57IABG74788400576000

442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 – ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ИЛИ НА МЯСТО В ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”,  В  СГРАДАТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

0885 74 75 27 – ГЛ. СПЕЦ. МАРИЯ АСЕНОВА

0886 99 79 76 – МЛ.СПЕЦ. МАРТИНА АВРАМОВА