Новини »

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

                                                                            

ПРОЕКТ ЗА:

 

         Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година, както следва:

 

         В ЧАСТ ІІ. “Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”,  се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. очаквани приходи към 193 500 лева се прибавя  сумата от 2 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 195 500 лева.

         НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 4500 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 4800 лева

Точка 3. за обявления към 1500 лева се прибавят 200 лева и за обявления става 1700 лева

 или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ общо става 12 000 лева.

         В ЧАСТ ІІІ.

– “Имоти които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС Закона за общинската собственост”, като се създаде една нова точка  8  със следното съдържание:

8.имот № 0.3 – кадастрален план мах.”Влашкина” с.Лобош – 248 кв.м.