Новини » Изготвена е общинска програма за заетост

519x345На заседание на Комисията по заетостта е утвърдена регионална програма за намаляване на безработицата в община Ковачевци. Проектът ще бъде изпратен за одобрение в министерството на труда и социалната политика.

Основната цел на разработката е осигуряване на трудова заетост и условия за соцална интеграция на регистирани безработни мъже и жени над 50-годишна възраст и трайно безработни лица. Програмата е за 20 човека. Сред планираните дейности са поддръжка на гробищни паркове в населени места в общината, почистване на нерегламентирани сметища, на речни корита и дерета, поддръжка на зелени площи и територии за общеставено ползавне, като и почистване на общински пътища. Необходимите средства за реализацията на тези задачи са 50 600 лева, а източниците за финасиране са държавният бюджет, общините и НПО. Очакваните резултати през 2010 година са: повишаване възможността за социално адаптиране на лицата, включени в програмата, подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване и хигиенизиране на населените места, преодоляване на рисковите фактори при възникване на кризисни ситуации при влошени метеорологични условия, както и решаване на особено важните екологични проблеми с битовите отпадъци. Важен фактор е и намаляванетио на социалното напрежение в рисковите групи. Продължителността на проекта е 8 месеца.