Актуална тема » Проект „Обучение на служителите в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”

 

Проект „Обучение на служителите в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”

Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, Договор: № 13-22-85/02.06.2014г.

Бенефициент: Община Ковачевци

На 02.06.2014г. Община Ковачевци подписа Договор № 13-22-85 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект:

„Обучение на служителите в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”

 

По Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет 2.2 „ Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия : BG051PO002/13/2.2-11

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 

Обща стойност на проекта

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта

 (88 332, 41лева)

 (88 332,41лева)

100 (%)

 

 

Период за изпълнение 9  месеца (брой месеци)
Партньор(и) Не
Цели на проекта Обща цел Подобряване на административно обслужване в Община Ковачевци чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници
Специфични цели СЦ1 Повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията им

СЦ2 Повишаване на капацитета на служителите на общинската администрация чрез повишаване на мотивацията имЦелева(и) група(и)Служителите в Общинска администрация Ковачевци, кметовете и служителите на кметства и кметските наместници в Община КовачевциОчаквани резултатиПроведени обучения – 11бр., от които 3бр. към ИПА. Обучени 193 служители на община Ковачевци. Проведени обучения за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.Основни дейностиД1 Управление на проекта

Д2 Обучения по английски език

Д3 Обучение по ключови компетентности

Д4 Обучение по информационни технологии

Д5 Обучение по каталога на ИПА за 2013г.

Д6 Публичност

 На 18.06.2014 г. е изготвен и изпратен до УО на ОПАК График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

Съгласно чл. 2. Задължение за предоставяне на информация. Финансови и технически доклади т.2.1. от Общите условия към Договор № 13-22-85 от 02.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, в срок от 10 работни дни от подписване на договора, бенефициентът е длъжен да изготви и изпрати График на планираните поръчки по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта.

На 18.06.2014 г. е изготвено и изпратено Искане за плащане № 1 – авансово в размер на 17 666,48 лв., представляващи максимално допустимата сума за авансово плащане.

Съгласно чл. 14 Плащания и верификация т. 14.1. от Общите условия към Договор  № 13-22-85 от 02.06.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Управляващият орган извършва авансово плащане до 20% от стойността на договорената безвъзмездна финансова помощ.

 

Информация