Актуална тема »

Община Ковачевци  уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане  обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на „Провеждане на обучения в община Ковачевци във връзка с изпълнение  на проект с наименование «Обучение на служителите в  Община Ковачевци за по-добро административно обслужване», финансиран по ОПАК“.

Поканата и документацията за участие в процедурата могат да бъдат получени (изтеглени) от официалната интернет страница на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com, или получени на място в деловодството на  Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден.

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки ……

Срок за получаване на оферти : до 16,30 ч. на 05.08.2014 г.

Срок на валидност на публичната покана : 05.08.2014 г.