Актуална тема »

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

 

Община Ковачевци на основание чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане  обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Екопътека – Поглед към девет планини, община Ковачевци”, финансиран по мярка 313  от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.

Поканата и документацията за участие в процедурата могат да бъдат получени (изтеглени) от официалната интернет страница на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com, или получени на място в деловодството на  Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден.

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9032267

Срок за получаване на оферти : до 17,00 ч. на 05.08.2014 г.

Срок на валидност на публичната покана : 05.08.2014 г.