Актуална тема »

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

 

Община Ковачевци на основание чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) уведомява всички заинтересовани лица, че обявява за възлагане  обществена поръчка  чрез публична покана  по реда на  глава осма „а“  от ЗОП  за избор на изпълнител на «Дейности за информация и публичност»  проект “Обучение на служителите в Община Ковачевци за по-добро административно обслужване” -  по договор № 13-22-85/02.06.2014 г. за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на  Приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

Поканата и документацията за участие в процедурата могат да бъдат получени (изтеглени) от официалната интернет страница на Община Ковачевци – www.kovachevtsi.com, или получени на място в деловодството на  Община Ковачевци от 8.30 часа до 16.30 часа, всеки работен ден.

Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 9032266

Срок за получаване на оферти : до 16,30 ч. на 05.08.2014 г.

Срок на валидност на публичната покана : 05.08.2014 г.