Актуална тема »

ДО

ВЕЛИЧКА ДРАГАНОВА ВЕЛИКОВА

С. ПИСАРОВО

УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 124

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

ДО

ЕВГЕНИ ДРАГАНОВ НЕНКОВ

ГР. РАДОМИР

УЛ. МИРЧО ХРИСТОВ № 44

 

ДО

СТЕФАН БОРИСЛАВОВ НЕНКОВ

ГР. СОФИЯ

РАЙОН СЛАТИНА

УЛ. АТАНАС УЗУНОВ № 52, ЕТ. 4, АП. 7

 

ДО

СИЛВИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА

С. СИРИЩНИК

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

ДО

ИВАЙЛО ЦЕНКОВ ИВАНОВ

С. СИРИЩНИК

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 

 

Уведомяваме Ви, че при извършена проверка в урегулирани поземлени имоти Х – 290 и ХІ – 290, кв. 26 по плана на с. Сирищник, е установено незаконно строителство на „масивна стопанска сграда” и „Бетонови основи и колони за укрепване на подпорен зид къща”.

За установеното са съставени Констативен акт № 5/25.06.2014г. и констативен акт № 4/25.06.2014г. за строежи без строителни книжа.

Със съдържанието на констативен акт № 4/25.06.2014г. и констативен акт № 5/25.06.2014г. може да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС4 при община Ковачевци.

Възражения срещу съставените констативни актове могат да бъдат подавани до Кмета на община Ковачевци, в 7-дневен срок, считано от датата на обявяването на настоящето съобщение.