Актуална тема » Покана

СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Ковачевци-Земен” от 11.08.2014 г. обявява  Пети прием  на заявления за подпомагане по мерките  заложени в Стратегията за местно развитие за финансиране на проекти,  финансирана от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,  в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-89/ 13.06.2012 г.,подписан между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”.

Мерките по които ще бъдат приемани Заявления за подпомагане  по Пета  покана са следните:

-          по  Мярка 111: Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания  - 31 005.86 лв.

-          по Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства –  29 516.92 лв.

-          по Мярка 123: Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти – 7 000.00 лв.

-          по Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности – 10 000.00 лв.

-          по Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия – 275 355.82 лв.

-          по Мярка 322: Обновяване и развитие на населените места – 256 537.10 лв.

-          по Мярка 323: Опазване и подобряване на селското наследство – 22 298.62 лв.

 

Крайният срок за подаване на Заявления за подпомагане ще бъде 11.09.2014г. до 17,00часа

За повече информация можете да посетите офиса на МИГ намиращ се в гр.Радомир, ул.”Батенберг” № 28, както и интернет-страницата на МИГ: www.mig-radomir.com

 

ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ !