Актуална тема »

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

„Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с отчитането на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”

 

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : “„Избор на консултант за предоставяне на консултации във връзка с отчитането на дейностите по проект: Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”  открита с Решение № 6/28.04.2014 Г.   на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 27.08.2014 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Съобщение за отваряне на ценови оферти