Актуална тема »

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ И ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА

НА „МИГ Радомир – Ковачевци – Земен”

Във връзка с изпълнение на Стратегия за местно развитие под № 41-04-64/07.11.2011 г., одобрена по изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 година за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-89/13.06.2012 год. подписан между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен” и администрирането на Пета покана за прием на проектни предложения

 

1. Местна инициативна група Радомир-Ковачевци-Земен”  удължава срока на прием на заявления за подпомагане по реда на Стратегията за местно развитие 

                  до 17.00 часа на 21.09.2014 година –включително, за следните мерки:

- Мярка111: Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания;

- Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства

- Мярка 123: Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

- Мярка 311: Разнообразяване към неземеделски дейности

- Мярка 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

- Мярка 322: „Обновяване на населените места“

- Мярка 323: Опазване и подобряване на селското наследство.

2. Периода на Пети прием  на заявления за подпомагане по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  става от 21.08.2014 г. до 17.00 часа на 21.09.2014 год.            

За повече информация можете да посетите офиса на МИГ намиращ се в гр.Радомир, ул.”Батенберг” № 28, както и интернет-страницата на МИГ: www.mig-radomir.com

ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ !

 

Saobshtenie