Актуална тема »

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ :

“Доставка на специализирана техника”

 Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти  по процедура с предмет : “Доставка на специализирана техника”, открита с Решение № 16/30.06.2014 г.  на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 11.09.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.